"Топлофикация София" ЕАД

Тръби
Тръби

Дата на създаване: 21.06.2017

  • Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД. Подмяна на магистрални топлопроводи в урбанизирани територии на 16 различни участъка

  • Монтажни работи за ремонт на муфели в централите на „Tоплофикация София” ЕАД с четири обособени позиции”

  • Ремонт на подкранов път на нефтоуловител към пречиствателна станция за отпадни води в ТЕЦ „София Изток“     

  • Доставка на спирателна арматура за топлопреносната мрежа на „Топлофикация София”ЕАД “  

  • Подобряване и модернизация на Отоплителната производствена и разпределителна система на град София по ДОГОВОР III No. EBRD 5/14A – Обособена позиция 8 и Обособена позиция 11 - Монтажни работи за предварително изолирани тръби и елементи
  • “Строително монтажни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД
  • „Подобряване и модернизация на Отоплителната производствена и разпределителна система на град София по ДОГОВОР VI № EBRD 10/14 - Обособена позиция 2 и Обособена позиция 5 - Монтажни работи за предварително изолирани тръби и елементи