История

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме на Вашето внимание кратка презентация (История) на дейността на фирма "МОНТАЖИ КО" ЕООД.

Дружеството е регистрирано през юли 2007 г. в Софийски Графски Съд по фирмено дело 11317/2007 г. като 100% частно дружество. Дейността на фирмата е специализирана в следните насоки:

 • Управление и изпълнение на проекти в енергетиката, промишленото и гражданско строителство;
 • Производство и монтаж на метални конструкци;
 • Монтаж, преустройство и ремонт на електронни и съобщителни мрежи и съоражения, електрически инсталации, тръбопроводи, съоражения под налягане и подемни съоражения, монтиране на контролно-измервателни прибори и автоматика, демонтаж и монтаж на комплекти заводи;
 • Изграждане на транзитни, преносни и разпределителни газопроводи;
 • Изграждане на улично, промишлено и битово осветление в урбанизирани територии и националната пътна инфраструктура.

Дружеството има внедрена Интегрирана система за управление (ИСУ) на: Качеството, Околната среда и Здравословни и безопасни условия на труд, съгласно международните стандарти:

 •    ISO 9001:2015  - Поставя пред дружеството изискванията за управление на качеството, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на качеството, а и за непрекъснатото му подобряване,
 •      ISO 14001:2015 - Дружеството внедрява и защитава сертификата си от 2010 г. с основна цел, подобряване резултатността,  способстваща да се изгради и непрекъснато да се усъвършенства ефективно действаща система на мениджмънт в предприятието по отношение на опазването на околната среда.
 •      OHSAS 18001:2007 Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труда (СУЗБУТ) - Принципа спазван от дружеството по този стандарт е за непрекъснатото идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете, с цел намаляване на възможността за инциденти, свързани със здравето и безопасността при работа.
 •    SA 8000:2008 Стандарт за управление на социалната отговорност - внедрен с цел  да мотивира и да гарантират спазване на основните права на работещите и да потвърдят социалните си отговорности в бизнеса и спазването на изискванията на националната нормативна уредба, свързана с труда. 

Фирма "МОНТАЖИ КО" ЕООД е вписана в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по чл. 36, ал 1 от ЗТИП за извършване на дейности по поддръжка, ремонт и преустройване на:

 • Парни и водогрейни котли; 
 • Съдове, работещи под налягане; 
 • тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 
 • стоманени газопроводи;
 • промишлени и сградни газови инсталции;
 • горивни уредби и газорегулаторни пунктове за природен газ;
 • мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите:

o         ПЪРВА ГРУПА: Строежи от Първа  до Пета Категория;

o         ВТОРА ГРУПА: Строежи от Втора до Четрърта Категория;

o        ТРЕТА ГРУПА: Строежи от Първа до Трета Категория

o        ЧЕТВЪРТА ГРУПА: Строежи от Втора и Трета Категория

o        ПЕТА ГРУПА: отделни видове СМР, съгласно КИД 2008, сектор "Строителство"

Фирма "Монтажи Ко" ЕООД притежава Лиценз за превоз на товари на територията на Република България с №08574

 

Дейностите по строителство и монтаж, които ние предлагаме са с най-високо качество, тъй като хората, които разчитат на са професионалисти с голям опит, както и необходимата квалификация и компетентности.

 

 

 

Сподели