"Асарел Медет" АД

асарел
асарел

Дата на създаване: 19.06.2017

„АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД

  •  Демонтажни работи и направа на временни байпасни връзки” към обект: „Реконструкция и модернизация на І секция от Флотационно отделение на ОФ”Асарел”
  •  Монтаж на част от технологичното оборудване и електрообзавеждане към Флотационно отделение"
  • Изграждане на нова сграда и монтаж на оборудване за Въздуходувно отделение"
  • Реконструкция на старо въздуходувно"
  • Изграждане на нова сграда и монтаж на оборудване за Компресорно отделение”; към обект: "Реконструкция и модернизация на I секция от Флотационно отделение на ОФ "Асарел"
  • Подмяна кабелни скари ОФ „Асарел“
  • Строително - монтажни работи /СМР/ за „V-ти етап от обект: "Реконструкция и модернизация на I секция от Флотационно отделение на ОФ "Асарел"

  • Изпълнение на СМР по изготвени допълнителни проектни разработки обуславящи пуска на ЦПТ 3 за руда и разрушаване на битов модул на кота -10,70 в Корпус Едро Трошене

  • Ремонт на питатели под междинни бункери, за МШЦ4.5х6 от №1 до №8”

  • Монтаж на система за обезводняване на сменни проби от анализатор ”Courier 6” За ІI-ра Флотационна Секция на ОФ “Асарел“