Мисия и визия

"МОНТАЖИ КО'' ЕООД е динамично, бързоразвиващо се дружество в областта на управлението и изпълнението на строително – монтажни дейности в енергетиката, промишленото и гражданското строителство. Основана през 2007 г. В София, фирмата базира своята фирмена политика върху следните принципи:

  • Прилагане на оптимални съвременни технически решения и технологии в изпълнението на строително – монтажни дейности (СМД): ние ясно разбираме, че зависим пряко от удовлетвореността на нашите клиенти, ето защо се стремим да изучаваме и анализираме всички актуални и бъдещи потребности на клиентите, за да можем да изпълним в максимална степен техните очаквания; 
  • Укрепване и разширяване позициите на сериозен изпълнител на СМД - Ръководството се стреми максимално да прилага принципа за постоянно подобряване във всички дейности и резултатите от тях, като се ползват методите и средствата за извършване на коригиращи и превантивни дейности, обективен анализ на информация и данни за постигнатите резултати;
  • Удовлетворяване изискванията на Възложителите и надхвърляне на техните очаквания, изпълнявайки СМД с високо качество и в договорените срокове - Ръководството на дружеството се стреми максимално да прилага принципа за постоянно подобряване във всички дейности и резултатите от тях, като се ползват методите и средствата за извършване на коригиращи и превантивни дейности, както и фактора "Човешки ресурс";
  • Участие на служителите и съпричастност – ясно осъзнаваме, че „МОНТАЖИ КО” EООД, като цяло не може да функционира пълноценно и ползотворно, без активното и съзнателно участие на всички служители за качество при реализацията на процесите. Ето защо се стремим да създаваме и поддържаме благоприятна атмосфера за максимална реализация на знанията и възможностите на нашите служители;
  • Изграждане на още по добри партньорски взаимоотношения с Възложителите и доставчиците – ние ясно осъзнаваме ролята на доставчиците и подизпълнителите за постигане на нашите цели по най-ефикасен и ефективен начин;
  • Непрекъснато усъвършенстване.
 
Сподели