„ССС България” АД

ccc
ccc

Дата на създаване: 27.06.2017

  • Газификация на гр. Дупница. Изграждане на газоразпределителна мрежа, изкопно – възстановителни работи в урбанизирани територии, полагане на подземни газопроводи. Общо бяха положени 27 500м. тръбопроводи - стоманени и полиетилен висока плътност. Положени бяха тръбопроводите от преносните газопроводи на Булгартрансгаз до автоматичните газоразпределителните станции /АГРС/ и от АГРС до газоизмервателните станции /ГИС/. Едновременно с това изпълнихме и газопроводите, захранващи частни жилища, обществени, социални и промишлени обекти.