Община Перущица

per
per

Дата на създаване: 19.07.2017

  • "Изграждане на улично осветление в гр.Перущица",финансирано по мярка 322"Обновяване и развитие на населените места", Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.,подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"
  • СМР и изграждане на нова сграда на туристически информационене център на обект: "Община Перущица - неделма част от истрорията, културата и Бъдещето на Европа", финансирана по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности", Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейсския земеделски фонд за развитие на селските райони"
Вижте още от нашите проекти