Община Своге

своге
своге

Дата на създаване: 26.06.2017

  • Подмяна на уличното осветление в 35 (тридесет и пет) населени места на територията на община Своге“ в изпълнение на проект „Подобряване на средата за живот в Община Своге чрез подмяна на уличното осветление” по Договор № 23/322/00816 от 29.04.2013 г., сключен между Община Своге и Държавен фонд „Земеделие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ”Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.