Министерство на Здравеопазването

mz
mz

Дата на създаване: 23.06.2017

  • Избор на изпълнител за инженеринг-проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на двоен, секциониран  БКТП и на външни кабелни линии“, с финансиране по ОП BG 161PO001/1.1-08/2010/001.